PAŹDZIERNIKOWY BIEG WIRTUALNY #BIEGIEMWALCZ

REGULAMIN PAŹDZIERNIKOWEGO BIEGU WIRTUALNEGO #BIEGIEMWALCZ

Organizatorzy:
Fundacja Spa for Cancer z siedzibą 10-176 Olsztyn, ul. Bałtycka 54A/1 oraz
ULTRA UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. z siedzibą 10-545 Olsztyn, ul. Warmińska 28/4
Partner techniczny:
Sportowy Pomiar Czasu – Superczas.pl www.superczas.pl Kontakt: Mateusz Kownacki, tel. 694 384 241 adres e-mail: kontakt@superczas.pl

1) CEL:
a) propagowanie idei zdrowego i aktywnego trybu życia jako elementu profilaktyki przeciwnowotworowej;
b) podkreślanie roli diagnostyki we wczesnym wykrywaniu nowotworów;
c) zbiórka funduszy na leczenie Marka Piotrowskiego.

2) TERMIN I MIEJSCE:
a) Bieg odbędzie się w dniach 24-25 października 2020r.
b) Bieg ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik wyznacza własną trasę, dystans, czas, przy uwzględnieniu ram czasowych wskazanych przez organizatorów;
c) Uczestnicy przebywają symboliczny dystans wg własnych możliwości i upodobań: bieg, marsz, jazda na rowerze, deskorolce, Nordic Walking itp.
d) Organizatorzy nie prowadzą pomiaru czasu ani rankingów wśród uczestników, a co za tym idzie nie są przyznawane nagrody i puchary za zajmowane miejsca;
e) Uczestnicy zamieszczają w komentarzach pod wydarzeniem oraz na swoich profilach na Facebooku zdjęcia z biegu lub zrzutów ekranu z aplikacji, oznaczonych hasztagiem #biegiemwalcz (nie jest wymagane).

3) ZGŁOSZENIA
a) Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:

 1. dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu poprzez system partnera technicznego pod adresem: https://superczas.pl/biegiemwalcz
 2. opłacenie pakietu startowego przelewem na konto Fundacji. Dokonanie opłaty rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu,
 3. w celu otrzymania numeru startowego należy przekazać wiadomość potwierdzającą rejestrację w biegu wraz z potwierdzeniem przelewu do godz. 23:59 23 października 2020r. lub samo potwierdzenie przelewu, jeśli dane będą zbieżne z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym (pkt. 4a).

b) Nie ustala się limitu osób startujących w biegu wirtualnym.
c) Rejestracja elektroniczna przyjmowana jest do dnia 25 października 2020r. do godz. 23:59. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

4) UCZESTNICTWO:
a) Prawo uczestnictwa ma każda osoba, która dokonała rejestracji elektronicznej poprzez platformę naszego partnera superczas.pl przesyłając następnie potwierdzenie rejestracji (bądź samo potwierdzenie przelewu, jeśli dane będą zbieżne z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym) na adres e-mail: bieg@ultra-ubezpieczenia.pl wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty rejestracyjnej na konto Fundacji SPA for CANCER:

FUNDACJA SPA FOR CANCER Bałtycka 54A / 1, 10-176 Olsztyn,
Nr konta: 89 1140 2004 0000 3702 7787 8974

Tytuł przelewu: ”Bieg + Imię i Nazwisko + cegiełka na fundację”

b) Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za zgodą i wiedzą opiekunów prawnych;
c) Rejestrując się i opłacając START Uczestnik zaświadcza, ze stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu związany z uczestnictwem w biegu;
d) Po dokonaniu opłaty rejestracyjnej na adres mailowy uczestnika zostaje wysłany symboliczny numer startowy.

5) OPŁATY:
a) Opłata startowa wynosi 20zł za każdego uczestnika;
b) Opłata startowa przekazywana jest na konto Fundacji i w całości zostanie przeznaczona na realizację celu Biegu wskazanego w punkcie 1c.
c) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

6) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW BIEGU WIRTUALNEGO

 1. Informacje dotyczące administratora danych
  Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem „Październikowego biegu wirtualnego #biegiemwalcz” są:
  • Fundacja Spa for Cancer z siedzibą 10-176 Olsztyn, ul. Bałtycka 54A/1, , NIP 7393916827, REGON 380737602;
  • ULTRA UBEZPIECZENIA Sp. z o.o., ul. Warmińska 28 lok. 4, 10-545 Olsztyn, NIP 7393917471, REGON 380876982.
  Mogą się Państwo kontaktować się ze współadministratorami w następujący sposób:
  • Fundacja Spa for Cancer: tel. 693862128, email: spaforcancerpl@gmail.com
  • ULTRA UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.: tel.: 89 523-51-15, email: biuro@ultra-ubezpieczenia.pl
 2. Inspektor ochrony danych – IOD
  W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw przez UODO, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez ULTRA UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
  • listownie na adres siedziby każdego ze współadministratorów;
  • poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://idpo.pl/kontakt
  • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@idpo.pl
  • telefonicznie: 511-793-443
  Funkcję inspektora Ochrony Danych pełni Tomasz Trzciałkowski.
 3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem biegu wirtualnego: „Profilaktyka to Twoje najlepsze ubezpieczenie”.
  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:
  • art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO, tj. zgoda udzielona współadministratorom.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi współadministratorzy zawarli umowy związane z organizacją i przeprowadzeniem biegu wirtualnego. Dane osobowe przetwarzać będzie również Partner techniczny wydarzenia, stosownie do informacji dostępnych na stronie https://superczas.pl.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane pozyskane w związku z przeprowadzeniem biegu wirtualnego przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w czasie niezbędnym do realizacji umowy związanej z organizacją i przeprowadzeniem biegu wirtualnego oraz do przekazania danych Administratorowi danych. Dane pozyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem biegu wirtualnego przetwarzane będą przez współadministratorów do czasu odwołania zgody.
 6. Przysługujące Państwu uprawnienia
  W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem biegi wirtualnego, uczestnikowi przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;

Regulamin konkursu Powrót do dzieciństwa

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Ultra Ubezpieczenia sp. z o.o., ul.Warmińska 28,10-545 Olsztyn, NIP 7393917471.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/UltraUbezpieczenia/ (zwanej dalej FanPage).

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Pracownicy centrali Organizatora nie mogą brać udziału w konkursie.
 4. Konkurs odbędzie się 31.05.2020 od godziny: 12:00 i potrwa do wyczerpania zagadek.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1.06.2020 za pośrednictwem FanPage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Uczestnik oświadcza, że:

 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega rozpoznaniu jak największej liczby tytułów bajek, które zostały narysowane przez dzieci i umieszczone przez organizatora w komentarzach pod konkursowym postem w postaci zdjęć rysunków, filmów oraz animacji. Rysunki przedstawiają sytuacje i postaci z bajek w tym niekoniecznie tytułowe.
 2. Tylko pierwsza osoba, która prawidłowo odgadnie tytuł bajki dostaje 1 punkt.
 3. Każda odgadnięta bajka to 1 punkt, wygrywają trzy osoby z największa liczbą punktów.
 4. Dodatkowo każda osoba, która umieści w komentarzach pod konkursowym postem własny filmik, bądź własnoręczny rysunek przedstawiający postacie z konkursowych bajek, otrzyma 1 punkt.
  a) oznacza to, iż za każdą bajkę można uzyskać maksymalnie 2 punkty, będzie to osoba, która jako pierwsza poda prawidłowy tytuł oraz opublikuje w komentarzu nagranie wideo, na którym odgrywa jedną z postaci tej bajki lub też zdjęcie własnoręcznego rysunku;
  b) Organizator ma prawo nie przyznać punktu za nagranie wideo bądź zdjęcie rysunku, jeśli jego jakość będzie wskazywać na brak zaangażowania przy czym subiektywna ocena tego faktu należeć będzie wyłącznie do Organizatora, nie będzie to ocena talentu a wysiłku włożonego w przygotowanie rysunku bądź nagrania;
  c) Organizator przyzna tylko 1 dodatkowy punkt nawet jeśli uczestnik konkursu opublikuje zarówno film jak i rysunek.
 5. Rysunki obejmują bajki, które powstały do 1995 roku.
 6. Organizator nie odpowiada za poziom zgodności rysunku z treścią bajki, prace zostały wykonane przez kilkuletnie dzieci. 
  a) Organizator zastrzega sobie możliwość udzielania odpowiedzi ale tylko w formie publicznie dostępnych komentarzy dotyczących danej bajki.
 7. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców.
 8. Organizator ustali osoby z największa liczbą punktów, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są vouchery do wykorzystania na platformie Netflix o wartości 60zł, 80zł i 120zł.
 2. Trzecie miejsce voucher o wartości 60zł, drugie miejsce voucher o wartości 80zł, za pierwsze miejsce voucher o wartości 120zł.
 3. Nagrody nie można wymienić na wartość pieniężną.
 4. Nagrodę zostanie przesłana mailem. 
 5. Na przekazanie niezbędnych informacji potrzebnych do przekazania voucherów jest 30 dni.
 6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage w zakresie nie szerszym niż publiczne informacje profilowe podane na Facebooku.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy Rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na adres mailowy firmy, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Regulamin konkursu Ultra Oscarowe Emocje

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Ultra Ubezpieczenia sp. z o.o., ul.Warmińska 28,10-545 Olsztyn, NIP 7393917471
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/UltraUbezpieczenia/ (zwanej dalej (fanpage)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 9.02.2020 do 9.02.2020 do godziny: 12:00 do 20:00 lub do wyczerpania się zadań.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10.02.2020 za pośrednictwem FanPage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Uczestnik oświadcza, że:

 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega rozpoznaniu jak największej liczby tytułów filmów, które zostały opisane Emotkami, jeden odgadnięty film = 1 punkt, wygrywa osoba z największa liczbą punktów. Zagadki obejmują filmy, które otrzymały Oscara w jakiejkolwiek kategorii lub zostały nominowane do tej nagrody w 2020r.
 2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca, jeżeli natomiast 92.galę Oskarów wygra Polski nominowany film, wtedy wybrany zostanie drugi w kolejności zwycięzca.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą osoby z największa liczbą punktów, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są dwa bilety do wybranego kina na terytorium RP, na dowolny, pojedynczy seans, cena pojedynczego biletu nie może przekroczyć 30zł (trzydzieści złotych),
 2. Kino musi prowadzić sprzedaż biletów on-line
 3. Nagrody nie można wymienić na wartość pieniężną.
 4. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy lub może zostać przesłana mailem. Na odbiór nagrody lub przekazanie niezbędnych informacji potrzebnych do zakupu biletów on-line jest 30 dni.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w siedzibie firmy, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.