801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenia Firmowe

Ubezpieczenie firmy – działalność firmy (mowa tu o małych i średnich przedsiębiorstwach) bardzo często ubezpiecza się w formule pakietowej – polisa taka zawiera w sobie kompleksową ochronę majątku firmy oraz ryzyk wiążących się z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności. Tego rodzaju polisa obejmować może: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych; ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo); ubezpieczenie kosztów stałych działalności; ubezpieczenie wandalizmu; ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Możliwe są bardzo różne konfiguracje tego rodzaju ubezpieczenia, zależnie od profilu firmy – rodzaju posiadanego majątku, typu prowadzonej działalności. W związku z tym również składkę oblicza się w ściśle indywidualny sposób. Niektóre towarzystwa ubezpieczeń tworzą osobne propozycje np. dla aptek. Nie zawsze jednak tego rodzaju formuła jest przedsiębiorcy potrzebna, dlatego też wymienione wyżej ubezpieczenia funkcjonują również osobno – m.in. jako: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia. Część towarzystw oferuje również tzw. polisy all risks – od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych – ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w trakcie realizacji kontraktu budowlanego, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń losowych . Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano – montażowe objęte kontraktem, w tym prace przygotowawcze na terenie budowy wraz z materiałami i urządzeniami, które mają zostać wbudowane lub zamontowane. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte również: maszyny budowlane; sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy; koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie powstałej w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót oraz inne, uzgodnione z ubezpieczającym, dodatkowe przedmioty lub koszty zależne od charakteru robót i potrzeb ubezpieczającego.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń jest skierowane do właścicieli lub użytkowników wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych, wykorzystywane w działalności gospodarczej ubezpieczającego/ ubezpieczonego. Maszyny i urządzenia są ubezpieczane w czasie pracy, w spoczynku, podczas demontażu i ponownego montażu w celu dokonania konserwacji lub naprawy mogą być ubezpieczone również podczas przemieszczania lub transportu. Ubezpieczenie zwykle typu „all risks”, czyli od wszelkiego ryzyka. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego/ubezpieczonego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia jeśli nie zostało wyraźnie wyłączone. Mogą być spowodowane m.in. przez: uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia elektryczne, błąd człowieka.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie to chroni ubezpieczonego przed odpowiedzialnością za straty poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z posiadanym przez ubezpieczonego mieniem lub prowadzoną przez niego działalnością. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (straty wynikające ze śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej), szkody rzeczowe (starty wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy osoby trzeciej) lub w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, czyste straty finansowe (straty inne niż wynikające ze śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy osoby trzeciej).

Ochrona ubezpieczeniowa zwykle może zostać rozszerzona m.in. o: oc za produkt; oc za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania; oc najemcy; oc pracodawcy; oc za szkody w środowisku; oc za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oc; oc za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych; oc za szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego; oc za koszty poniesione na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż produktów bez wad; oc za szkody mające postać czystych strat finansowych; oc za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej –  w  Polsce istnieją zawody bądź rodzaje działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta. Obowiązek posiadania OC zawodowego mają m.in. biura rachunkowe, adwokaci i radcowie prawni, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, lekarze, pielęgniarki oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykonując jakąkolwiek inną działalność zawarli dobrowolną umowę OC. Taką umowę mogą także zawrzeć wszyscy ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego.

Ubezpieczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi – jest produktem specjalistycznym, skierowanym przede wszystkim do Spółdzielni Mieszkaniowych, ale dedykowanym również innym podmiotom,  zarządzającym budynkami wielomieszkaniowymi Ubezpieczający w ramach umowy ubezpieczenia, zawrzeć może następujące rodzaje ubezpieczeń: mienia od ognia, odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami własnymi oraz przekazanymi w zarządzanie nieruchomościami, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, z możliwością rozszerzenia o dewastację, zewnętrznych urządzeń i instalacji, szyb i innych przedmiotów szklanych od rozbicia, stłuczenia czy pęknięcia ( w tym możliwość ubezpieczenia znaków reklamowych, szyldów).

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu