801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Regulamin konkursu Powrót do dzieciństwa

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Ultra Ubezpieczenia sp. z o.o., ul.Warmińska 28,10-545 Olsztyn, NIP 7393917471.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/UltraUbezpieczenia/ (zwanej dalej FanPage).

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Pracownicy centrali Organizatora nie mogą brać udziału w konkursie.
 4. Konkurs odbędzie się 31.05.2020 od godziny: 12:00 i potrwa do wyczerpania zagadek.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1.06.2020 za pośrednictwem FanPage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Uczestnik oświadcza, że:

 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega rozpoznaniu jak największej liczby tytułów bajek, które zostały narysowane przez dzieci i umieszczone przez organizatora w komentarzach pod konkursowym postem w postaci zdjęć rysunków, filmów oraz animacji. Rysunki przedstawiają sytuacje i postaci z bajek w tym niekoniecznie tytułowe.
 2. Tylko pierwsza osoba, która prawidłowo odgadnie tytuł bajki dostaje 1 punkt.
 3. Każda odgadnięta bajka to 1 punkt, wygrywają trzy osoby z największa liczbą punktów.
 4. Dodatkowo każda osoba, która umieści w komentarzach pod konkursowym postem własny filmik, bądź własnoręczny rysunek przedstawiający postacie z konkursowych bajek, otrzyma 1 punkt.
  a) oznacza to, iż za każdą bajkę można uzyskać maksymalnie 2 punkty, będzie to osoba, która jako pierwsza poda prawidłowy tytuł oraz opublikuje w komentarzu nagranie wideo, na którym odgrywa jedną z postaci tej bajki lub też zdjęcie własnoręcznego rysunku;
  b) Organizator ma prawo nie przyznać punktu za nagranie wideo bądź zdjęcie rysunku, jeśli jego jakość będzie wskazywać na brak zaangażowania przy czym subiektywna ocena tego faktu należeć będzie wyłącznie do Organizatora, nie będzie to ocena talentu a wysiłku włożonego w przygotowanie rysunku bądź nagrania;
  c) Organizator przyzna tylko 1 dodatkowy punkt nawet jeśli uczestnik konkursu opublikuje zarówno film jak i rysunek.
 5. Rysunki obejmują bajki, które powstały do 1995 roku.
 6. Organizator nie odpowiada za poziom zgodności rysunku z treścią bajki, prace zostały wykonane przez kilkuletnie dzieci. 
  a) Organizator zastrzega sobie możliwość udzielania odpowiedzi ale tylko w formie publicznie dostępnych komentarzy dotyczących danej bajki.
 7. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców.
 8. Organizator ustali osoby z największa liczbą punktów, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 9. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są vouchery do wykorzystania na platformie Netflix o wartości 60zł, 80zł i 120zł.
 2. Trzecie miejsce voucher o wartości 60zł, drugie miejsce voucher o wartości 80zł, za pierwsze miejsce voucher o wartości 120zł.
 3. Nagrody nie można wymienić na wartość pieniężną.
 4. Nagrodę zostanie przesłana mailem. 
 5. Na przekazanie niezbędnych informacji potrzebnych do przekazania voucherów jest 30 dni.
 6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage w zakresie nie szerszym niż publiczne informacje profilowe podane na Facebooku.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy Rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na adres mailowy firmy, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu