801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenia Rolne i Upraw

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne skierowane do rolników – osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.). Są to: ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym gwarantujące wypłatę świadczenia za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych: ognia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroniące osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami, jakie mogą zdarzyć się w związku z prowadzeniem działalności rolnej.

Dobrowolne ubezpieczenie rolne – ubezpieczeniem mogą być objęte: zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe), pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep, sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze), materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt), ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne), ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego, następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenia upraw rolnych – skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, a którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych. Składki na to ubezpieczenie są dotowane przez państwo. Rolnik płaci tylko 35% należnej składki, pozostałą część towarzystwo ubezpieczeń rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa. Ubezpieczenie zapewnia praktycznie pełną ochronę ubezpieczonych roślin za niską składkę. Zakres i przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest od uregulowań zawartych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ubezpieczeniem objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna. Każdy ma możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia i tym samym dopasowania jego zakresu do swoich indywidualnych potrzeb. Oprócz ubezpieczenia produkcji roślinnej od klęsk losowych (przymrozków czy huraganów), powodujących czasami znaczne straty w plonach, rolnicy mogą także ubezpieczyć nakłady poniesione na uprawę roślin. Każdą roślinę uprawną lub jej plon – od skutków gradobicia i powodzi, rośliny jednoroczne – od przymrozków wiosennych, a rośliny ozime i wieloletnie – od ujemnych skutków przezimowania, łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych.

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu