fbpx
Ubezpieczenie jachtów śródlądowych

Ubezpieczenie jachtów śródlądowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia definiują jacht jako statek o napędzie żaglowym, bądź żaglowo-motorowym przeznaczonym do pływania na wodach śródlądowych, czyli po jeziorach. W Polsce ubezpieczenie jachtów jest dobrowolne. Jednakże wielu właścicieli łodzi wykupuje polisy, gdyż zagrożenia pogodowe typu burze, szkwał czy gradobicia są coraz powszechniejszymi zjawiskami na naszych jeziorach.  Ubezpieczenie jachtów śródlądowych zapewni maksymalną ochronę na wodach.

(więcej…)
Ubezpieczenia Podróżne i NNW

Ubezpieczenia Podróżne i NNW

Ubezpieczenia podróżne – zawierają kompleks rozwiązań ubezpieczeniowych niezbędnych wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Są to zwykle: organizacja i pokrycie kosztów leczenia, jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, organizacja i pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok, wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku, pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej. Ubezpieczenia podróżne rozszerza się także o ochronę odpowiedzialności cywilnej za czyny szkody wyrządzone osobom trzecim, ubezpieczenie bagażu lub też ewentualnie ubezpieczenie sprzętu sportowego. Dodatkowo wybrać można m.in.: wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z assistance dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego; wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi assistance, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka); wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia pomoc finansową w najtrudniejszych chwilach, tzn. wtedy, kiedy ubezpieczonemu, stanie się fizyczna krzywda. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także w niektórych ubezpieczeniach zawał serca i udar mózgu, jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi stanami chorobowymi. Podstawą produktu jest przeważnie świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (1 % sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu), często rozszerzane o: świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku; zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych; zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów; czasem też zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czy zadośćuczynienie za ból.

Ubezpieczenia Domów i Mieszkań

Ubezpieczenia Domów i Mieszkań

Nieruchomości ubezpiecza się zwykle w formule pakietowej. Polisy takie mogą obejmować:

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych: budynku mieszkalnego lub mieszkania, mienia na zewnątrz (np. garażu, ogrodzenia, basenu, kortu) oraz wewnątrz budynku (w tym: stałych elementów wnętrz np. zabudowy kuchennej, instalacji oraz ruchomości, np. mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku). Ochrona obejmuje zjawiska takie jak powódź, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie, osuwanie się ziemi, dewastację i inne.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji mienia wewnątrz budynku oraz ruchomości, w szczególności mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, obejmujące szkody wyrządzone innym przez nas, dzieci, zwierzęta domowe oraz czasem też pomoc domową. Szkody mogą być związane z używaniem sprzętu sportowego, szkody powstałe podczas budowy i rozbudowy oraz w wyniku zalania.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich lub wybranych domowników, obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. złamania, udar mózgu czy zawał serca), gwarantujące świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dzienne świadczenia szpitalne.

Asistans domowy obejmujący pomoc specjalistów (np. hydraulika, ślusarza, stolarza) w razie wystąpienia szkody lub awarii.

Ubezpieczenie domków letniskowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie mienia podręcznego np. torebki, plecaka wraz z zawartością – telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia).

Ubezpieczenie jachtów skierowane jest do osób (zarówno prywatnych jak i przedsiębiorców), które interesują się żeglarstwem i posiadają lub użytkują jachty, przeznaczone do żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej na wodach RP. Przedmiotem ubezpieczenia są śródlądowe jachty żaglowe, jachty motorowe, wraz z wyposażeniem i sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe. Umową objęte jest również mienie osobiste członków załogi. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym powstałe w związku użytkowaniem jachtu śródlądowego podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody.

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Najbardziej powszechnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest obowiązkowe, bo zabezpiecza przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.

Ubezpieczenie zielona karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta jest wymagana na terenie następujących państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części. Oferta Autocasco może być bardzo zróżnicowana, dopasować  ją można do indywidualnych potrzeb każdego naszego klienta poprzez wybór odpowiednich opcji.

Ubezpieczenie mini casco – to ochrona pojazdu za niewielką cenę, na ogół w przypadku powstania w nim szkody całkowitej i kradzieżowej.

Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy asistans  obejmuje rozmaite koszty udzielenia natychmiastowej pomocy powstałe na skutek: zderzenia pojazdów, uszkodzenia pojazdu, awarii pojazdu.

Ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia to szczególna ochrona finansów Klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie i posiadają zniżki. W przypadku powstania szkody ubezpieczeni Klienci zachowają dotychczasową zniżkę za bezszkodowość w OC i/lub AC.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie szyb samochodowych komunikacyjnym obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby uszkodzonej lub zniszczonej zwykle na skutek następujących zdarzeń: zderzenia się pojazdów, uszkodzenia przez osoby trzecie lub przedmioty pochodzące z zewnątrz pojazdu, wskutek pożaru, wybuchu, itp.