801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenia na Życie i Zdrowotne

Ubezpieczenie na życie – ubezpieczenie, które zapewni najbliższym osobom godne życie w przypadku śmierci osoby, na której spoczywa ciężar utrzymania rodziny. Można je zawrzeć na określony okres lub dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenie na czas określony, gdzie ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w ściśle określonym czasie, np. na 30 lat. Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli w czasie, gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową miał miejsce wypadek ubezpieczeniowy, czyli jego śmierć.

Ubezpieczenie na dożycie jest zabezpieczeniem przed gwałtownym obniżeniem przychodów po przejściu w stan spoczynku. Dożycie określonego wieku rodzi zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłacenia sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej przed tym terminem, ubezpieczyciel  zwykle nic nie wypłaca chyba, że w umowie była zawarta klauzula zwrotu spadkobiercom lub wskazanym osobom sumy wpłaconych składek.

Ubezpieczenie na życie i dożycie – jest zbudowane z dwóch części, z ubezpieczenia na życie, w którym wypłata świadczenia następuje po śmierci osoby ubezpieczonej oraz z ubezpieczenia na dożycie, w którym wypłata świadczenia następuje po dożyciu przez osobę ubezpieczoną określonego wieku. Połączenie tych dwóch produktów powoduje, że świadczenie wypłacane jest zarówno, gdy ubezpieczony umrze w czasie trwania umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie na życie) oraz gdy dożyje określonego w umowie wieku (ubezpieczenie na dożycie). Jest klasycznym produktem ochronno-oszczędnościowym. Część ochronną stanowi ubezpieczenie na życie (ponieważ chroni przed skutkami śmierci), część oszczędnościową ubezpieczenie na dożycie (ponieważ zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia w momencie dożycia określonego wieku).

Ubezpieczenie posagowe – zasadniczym celem ubezpieczenia posagowego jest zapewnienie materialnego bytu dziecka w momencie wchodzenia w dorosłe życie, również w przypadku śmierci rodzica. Ubezpieczenie to zawiera jedno z rodziców, a umowa jest zawarta na rzecz dziecka i polega na wypłacie określonej sumy w momencie dożycia przez dziecko określonego wieku. Wysokość wypłaconego świadczenia jest uzależniona od wpłacanych systematycznie składek. W przypadku śmierci rodzica, który zobowiązał się do opłacania składki, ubezpieczyciel przejmuje na siebie ten obowiązek a w niektórych wariantach wypłaca dziecku comiesięczną rentę do końca trwania umowy ubezpieczenia, czyli do momentu kiedy zgodnie z umową wypłaci dziecku umówione świadczenie.

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – popularnym ubezpieczeniem życiowym jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ubezpieczenie to ma charakter ochronno-oszczędnościowy, co oznacza, że część składki przeznaczana jest na ochronę, zaś pozostała część zasila oszczędności – fundusz kapitałowy. Część ochronna składki zapewnia w przypadku śmierci w okresie trwania umowy ubezpieczenia wypłatę sumy ubezpieczenia. Wysokość składki jest uzależniona od ryzyka, jakie ponosi ubezpieczyciel (wiek ubezpieczonego, jego zawód, prawdopodobieństwo zgonu, suma ubezpieczenia itp.). Część ochrona składki nie podlega zwrotowi, czego skutkiem jest brak możliwości żądania jej zwrotu od ubezpieczyciela. Druga część składki ma charakter oszczędnościowy, co oznacza że ta część składki podlega gromadzeniu i zostanie wypłacona w przypadku śmierci lub dożycia określonego wieku. Tą część można porównać z celem, w jakim działają fundusze inwestycyjne – czyli lokowaniem i pomnażaniem kapitału na przyszłość. To oznacza, że składka oszczędnościowa powoduje wzrost aktywów, a ponadto zgromadzone w jej ramach środki są inwestowane w długim okresie, co powinno się wiązać z dodatkowymi korzyściami w postaci wypracowanego przez ubezpieczyciela  zysku ze zgromadzonego (oszczędzanego) kapitału.  Czasem część ochronna tego ubezpieczenia jest zredukowana do absolutnego minimum.

Ubezpieczenia zdrowotne – stanowią uzupełnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie świadczeń medycznych i leczenia ambulatoryjnego. Zapewniają ubezpieczonemu dostęp do opieki zdrowotnej w placówkach o wysokim standardzie świadczonych usług.  Ubezpieczenie zdrowotne to: kompleksowa opieka medyczna, łatwy dostęp do lekarzy specjalistów, komfort i wysoki standard usług, bezgotówkowe konsultacje i badania w placówkach partnerów medycznych. Ochrona ubezpieczenia obowiązuje w Polsce lub na całym świecie w zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenia grupowe – są to ubezpieczenia dostępne dla firm. Opłacającym składkę jest pracodawca lub pracownik. Ubezpieczeni są pracownicy. Podstawowym ryzykiem objętym ochroną śmierć ubezpieczonego. Umowa ta zwykle zostaje rozszerzona o szereg umów dodatkowych, jak np.:  śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, (przy pracy, w środku lokomocji, wskutek zawału serca lub udaru mózgu), niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek zawału serca
lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważna choroba ubezpieczonego, poważna choroba dziecka, śmierć współmałżonka, śmierć współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć dziecka, śmierć rodziców, śmierć teściów, urodzenie dziecka, urodzenie dziecka rozszerzone o urodzenie dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną, urodzenie dziecka martwego, osierocenie dziecka, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypadku przy pracy, wypadku w środku lokomocji, wskutek zawału serca lub udaru mózgu), operacje chirurgiczne, rehabilitacja medyczna, pomoc medyczna w kraju, druga opinia medyczna.

Ubezpieczenia typu „grupa otwarta” – ubezpieczenia o charakterze podobnym do ubezpieczeń grupowych, ale dostępne dla osób indywidualnych.

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu