801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

PAŹDZIERNIKOWY BIEG WIRTUALNY #BIEGIEMWALCZ

REGULAMIN PAŹDZIERNIKOWEGO BIEGU WIRTUALNEGO #BIEGIEMWALCZ

Organizatorzy:
Fundacja Spa for Cancer z siedzibą 10-176 Olsztyn, ul. Bałtycka 54A/1 oraz
ULTRA UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. z siedzibą 10-545 Olsztyn, ul. Warmińska 28/4
Partner techniczny:
Sportowy Pomiar Czasu – Superczas.pl www.superczas.pl Kontakt: Mateusz Kownacki, tel. 694 384 241 adres e-mail: kontakt@superczas.pl

1) CEL:
a) propagowanie idei zdrowego i aktywnego trybu życia jako elementu profilaktyki przeciwnowotworowej;
b) podkreślanie roli diagnostyki we wczesnym wykrywaniu nowotworów;
c) zbiórka funduszy na leczenie Marka Piotrowskiego.

2) TERMIN I MIEJSCE:
a) Bieg odbędzie się w dniach 24-25 października 2020r.
b) Bieg ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik wyznacza własną trasę, dystans, czas, przy uwzględnieniu ram czasowych wskazanych przez organizatorów;
c) Uczestnicy przebywają symboliczny dystans wg własnych możliwości i upodobań: bieg, marsz, jazda na rowerze, deskorolce, Nordic Walking itp.
d) Organizatorzy nie prowadzą pomiaru czasu ani rankingów wśród uczestników, a co za tym idzie nie są przyznawane nagrody i puchary za zajmowane miejsca;
e) Uczestnicy zamieszczają w komentarzach pod wydarzeniem oraz na swoich profilach na Facebooku zdjęcia z biegu lub zrzutów ekranu z aplikacji, oznaczonych hasztagiem #biegiemwalcz (nie jest wymagane).

3) ZGŁOSZENIA
a) Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:

 1. dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu poprzez system partnera technicznego pod adresem: https://superczas.pl/biegiemwalcz
 2. opłacenie pakietu startowego przelewem na konto Fundacji. Dokonanie opłaty rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu,
 3. w celu otrzymania numeru startowego należy przekazać wiadomość potwierdzającą rejestrację w biegu wraz z potwierdzeniem przelewu do godz. 23:59 23 października 2020r. lub samo potwierdzenie przelewu, jeśli dane będą zbieżne z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym (pkt. 4a).

b) Nie ustala się limitu osób startujących w biegu wirtualnym.
c) Rejestracja elektroniczna przyjmowana jest do dnia 25 października 2020r. do godz. 23:59. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

4) UCZESTNICTWO:
a) Prawo uczestnictwa ma każda osoba, która dokonała rejestracji elektronicznej poprzez platformę naszego partnera superczas.pl przesyłając następnie potwierdzenie rejestracji (bądź samo potwierdzenie przelewu, jeśli dane będą zbieżne z informacjami podanymi w zgłoszeniu elektronicznym) na adres e-mail: bieg@ultra-ubezpieczenia.pl wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty rejestracyjnej na konto Fundacji SPA for CANCER:

FUNDACJA SPA FOR CANCER Bałtycka 54A / 1, 10-176 Olsztyn,
Nr konta: 89 1140 2004 0000 3702 7787 8974

Tytuł przelewu: ”Bieg + Imię i Nazwisko + cegiełka na fundację”

b) Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za zgodą i wiedzą opiekunów prawnych;
c) Rejestrując się i opłacając START Uczestnik zaświadcza, ze stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu związany z uczestnictwem w biegu;
d) Po dokonaniu opłaty rejestracyjnej na adres mailowy uczestnika zostaje wysłany symboliczny numer startowy.

5) OPŁATY:
a) Opłata startowa wynosi 20zł za każdego uczestnika;
b) Opłata startowa przekazywana jest na konto Fundacji i w całości zostanie przeznaczona na realizację celu Biegu wskazanego w punkcie 1c.
c) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

6) KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW BIEGU WIRTUALNEGO

 1. Informacje dotyczące administratora danych
  Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem „Październikowego biegu wirtualnego #biegiemwalcz” są:
  • Fundacja Spa for Cancer z siedzibą 10-176 Olsztyn, ul. Bałtycka 54A/1, , NIP 7393916827, REGON 380737602;
  • ULTRA UBEZPIECZENIA Sp. z o.o., ul. Warmińska 28 lok. 4, 10-545 Olsztyn, NIP 7393917471, REGON 380876982.
  Mogą się Państwo kontaktować się ze współadministratorami w następujący sposób:
  • Fundacja Spa for Cancer: tel. 693862128, email: spaforcancerpl@gmail.com
  • ULTRA UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.: tel.: 89 523-51-15, email: biuro@ultra-ubezpieczenia.pl
 2. Inspektor ochrony danych – IOD
  W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez UODO, w tym realizacji Państwa praw przez UODO, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez ULTRA UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
  • listownie na adres siedziby każdego ze współadministratorów;
  • poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://idpo.pl/kontakt
  • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@idpo.pl
  • telefonicznie: 511-793-443
  Funkcję inspektora Ochrony Danych pełni Tomasz Trzciałkowski.
 3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem biegu wirtualnego: „Profilaktyka to Twoje najlepsze ubezpieczenie”.
  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:
  • art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO, tj. zgoda udzielona współadministratorom.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi współadministratorzy zawarli umowy związane z organizacją i przeprowadzeniem biegu wirtualnego. Dane osobowe przetwarzać będzie również Partner techniczny wydarzenia, stosownie do informacji dostępnych na stronie https://superczas.pl.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane pozyskane w związku z przeprowadzeniem biegu wirtualnego przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w czasie niezbędnym do realizacji umowy związanej z organizacją i przeprowadzeniem biegu wirtualnego oraz do przekazania danych Administratorowi danych. Dane pozyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem biegu wirtualnego przetwarzane będą przez współadministratorów do czasu odwołania zgody.
 6. Przysługujące Państwu uprawnienia
  W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem biegi wirtualnego, uczestnikowi przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu