801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenia Transportowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym – ubezpieczenie skierowane jest do osób (fizycznych i prawnych), które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na zawodowym przewozie towarów własnymi lub obcymi środkami transportu, na terenie kraju lub poza granice RP. Ubezpieczeniem objęte są szkody w przewożonym ładunku polegające na utracie, ubytku lub jego uszkodzeniu, do wartości określonej w liście przewozowym.

Zakres oc przewoźnika międzynarodowego określony jest w konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. W wariancie rozszerzonym ubezpieczenie może dotyczyć też szkód wynikłych przy załadunku lub rozładunku, z kolei przewóz niektórych grup towarów (alkohol, elektronika, paliwa) wiąże się ze zwyżkami składki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora przeznaczone jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność spedycyjną, tj. tych, które zawodowo i odpłatnie zajmują się organizacją transportów ładunków osób trzecich. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę spedytorowi przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową.

Ubezpieczeniem objęte są zwykle następujące czynności związane ze spedycją towaru: składowanie towaru; pakowanie i przepakowywanie towaru; kontrola ilościowa i wagowa towaru; kontrola stanu przesyłki; przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru; odprawa celna towaru; załadunek i wyładunek towaru oraz ewentualnie inne czynności zwyczajowo związane ze spedycją towaru.

ubezpieczenie transportowe

Ubezpieczenie ładunków w transporcie (cargo) przeznaczone jest dla tych podmiotów gospodarczych, które ponoszą ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia ładunku w czasie transportu, lub też zobowiązane są na podstawie zawartych umów handlowych do jego ubezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów.

Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w następstwie działania sił przyrody (m.in.: pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, lawiny), w wyniku wypadku środka transportu, lub w zakresie pełnym tzn. ładunki ubezpieczone są od wszystkich ryzyk, co oznacza wszelkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia, powstałe niezależnie od woli ubezpieczającego z wyjątkiem tych, które jednoznacznie zostały wymienione w umowie jako wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęte jest, więc każde ryzyko, które nie zostało wyraźnie wyłączone.

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu