Ubezpieczenia Podróżne i NNW

Ubezpieczenia Podróżne i NNW

Ubezpieczenia podróżne – zawierają kompleks rozwiązań ubezpieczeniowych niezbędnych wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Są to zwykle: organizacja i pokrycie kosztów leczenia, jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, organizacja i pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok, wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku, pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej. Ubezpieczenia podróżne rozszerza się także o ochronę odpowiedzialności cywilnej za czyny szkody wyrządzone osobom trzecim, ubezpieczenie bagażu lub też ewentualnie ubezpieczenie sprzętu sportowego. Dodatkowo wybrać można m.in.: wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z assistance dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego; wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi assistance, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka); wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia pomoc finansową w najtrudniejszych chwilach, tzn. wtedy, kiedy ubezpieczonemu, stanie się fizyczna krzywda. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się także w niektórych ubezpieczeniach zawał serca i udar mózgu, jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi stanami chorobowymi. Podstawą produktu jest przeważnie świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (1 % sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu), często rozszerzane o: świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku; zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych; zwrot kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów; czasem też zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czy zadośćuczynienie za ból.

Ubezpieczenia Domów i Mieszkań

Ubezpieczenia Domów i Mieszkań

Nieruchomości ubezpiecza się zwykle w formule pakietowej. Polisy takie mogą obejmować:

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych: budynku mieszkalnego lub mieszkania, mienia na zewnątrz (np. garażu, ogrodzenia, basenu, kortu) oraz wewnątrz budynku (w tym: stałych elementów wnętrz np. zabudowy kuchennej, instalacji oraz ruchomości, np. mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku). Ochrona obejmuje zjawiska takie jak powódź, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie, osuwanie się ziemi, dewastację i inne.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji mienia wewnątrz budynku oraz ruchomości, w szczególności mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, obejmujące szkody wyrządzone innym przez nas, dzieci, zwierzęta domowe oraz czasem też pomoc domową. Szkody mogą być związane z używaniem sprzętu sportowego, szkody powstałe podczas budowy i rozbudowy oraz w wyniku zalania.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich lub wybranych domowników, obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. złamania, udar mózgu czy zawał serca), gwarantujące świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dzienne świadczenia szpitalne.

Asistans domowy obejmujący pomoc specjalistów (np. hydraulika, ślusarza, stolarza) w razie wystąpienia szkody lub awarii.

Ubezpieczenie domków letniskowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie mienia podręcznego np. torebki, plecaka wraz z zawartością – telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia).

Ubezpieczenie jachtów skierowane jest do osób (zarówno prywatnych jak i przedsiębiorców), które interesują się żeglarstwem i posiadają lub użytkują jachty, przeznaczone do żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej na wodach RP. Przedmiotem ubezpieczenia są śródlądowe jachty żaglowe, jachty motorowe, wraz z wyposażeniem i sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe. Umową objęte jest również mienie osobiste członków załogi. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym powstałe w związku użytkowaniem jachtu śródlądowego podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody.