fbpx

Oszustwa można dokonać na każdej płaszczyźnie życia. Tam gdzie są pieniądze, pojawiają się też wyłudzenia. Branża ubezpieczeniowa również tego doświadcza, a przestępstwa ubezpieczeniowe towarzyszą jej od początków funkcjonowania. Mówimy o niej w kontekście bezpodstawnego żądania odszkodowania, bądź uzyskania go poprzez oszustwo. Skutkiem wyłudzenia są nie tylko straty finansowe Ubezpieczycieli, lecz również niebezpieczeństwo uwikłania przypadkowych osób w upozorowane zdarzenie.   

Przestępstwo ubezpieczeniowe jest czynem zabronionym i podlega pod Kodeks Karny. Osoba wyłudzająca nienależne odszkodowanie, podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Szacuje się, iż co dziesiąte roszczenie o wypłatę odszkodowania wynika z oszustwa. W Polsce rocznie wykrytych zostało ponad 10 tysięcy przypadków przestępstw ubezpieczeniowych, z czego większość dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Przestępstwa ubezpieczeniowe w praktyce 

Wyłudzenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych polegają przede wszystkim na celowym powodowani kolizji, bądź podaniu innych okoliczności zdarzenia, niż było w rzeczywistości. Często nieświadomie angażuje się osoby trzecie, narażając je na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, czy odpowiedzialność karną. Przestępstwem jest również fałszowanie faktur za naprawy, zgłaszanie tego samego zdarzenia w kilku towarzystwach, czy celowe powiększanie rozmiarów szkody. 

przestępstwo ubezpieczeniowe udawana stłuczka

Branża ubezpieczeniowa boryka się również ze zjawiskiem wyłudzania odszkodowań przez zorganizowane grupy przestępcze. Posiadają one odpowiedni sprzęt i środki, aby upozorować zdarzenie. W zakres działalności grup przestępczych wchodzi też zastraszanie bądź przekupstwo agentów ubezpieczeniowych lub lekarzy orzeczników. Bywa, iż pracownicy zakładów ubezpieczeń lub agenci ubezpieczeniowi także nie stronią od działań przekraczających prawo. Najwyraźniejszym tego przypadkiem jest antydatowanie polis, czyli wystawianie polis po zdarzeniu, bądź fałszowanie dokumentacji ubezpieczeniowej. 

Zwalczanie przestępstw ubezpieczeniowych 

Skuteczna walka z nadużyciami ubezpieczeniowymi powinna opierać się na współpracy Ubezpieczycieli i organów ścigania. Towarzystwa ubezpieczeniowe od lat postulują o nadanie swoim wyspecjalizowanym komórkom wewnętrznym większych uprawnień. Potrzebnym jest także wyodrębnienie w Policji wydziałów ds. przestępczości ubezpieczeniowej. Zaangażowanie środowisk związanych z branżą ubezpieczeniową (rzeczoznawców, biegłych, czy ekspertów), również zwiększa skuteczność wykrywania przestępstw. 

procedury ubezpieczeniowe

Jedną z metod prewencyjnych jest stosowanie przez Towarzystwa odpowiednich, często dość formalistycznych procedur przy zgłaszaniu oraz likwidacji szkód. Osoby zgłaszające się do pracy w branży ubezpieczeniowej powinny spełniać szereg warunków m.in. posiadać zaświadczenie o niekaralności. Pomocnym będzie także rejestr agentów, w którym odnotowuje się informacje dotyczące działalności agentów, szczególnie te naruszające przepisy prawa.  

Duże znaczenie, przy zwalczaniu przestępstw ubezpieczeniowych, ma świadomość społeczna. Istnieje ciche przyzwolenie na oszustwa wymierzone w Towarzystwa. Klienci często wychodzą z założenia, iż nikt nie zostaje pokrzywdzony. Jednakże jest to błędne rozumowanie. Wyłudzanie nienależnych odszkodowań wywiera negatywny wpływ na sytuację finansową Ubezpieczycieli, co przekłada się na koszty ponoszone przez ich klientów. 

Platforma do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej 

Walka z nadużyciami w branży ubezpieczeniowej bazuje przede wszystkim na stosowaniu zaawansowanych  narzędzi IT, które pozwalają wymieniać informacje i szukać powiązań między szkodami. W 2019 r. powstałą platforma Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, pomagająca identyfikować i ujawniać oszustwa ubezpieczeniowe. Korzystają z niej bezpłatnie członkowie UFG, czyli wszyscy  ubezpieczyciele sprzedający w Polsce polisy komunikacyjne. Portal, dzięki zaawansowanym technikom analitycznym, będzie wyszukiwał podejrzane roszczenia oraz powiązania przestępcze dotykające jednocześnie wielu firm ubezpieczeniowych. Platforma UFG posiada również bazę wiedzy o schematach i przypadkach przestępczych. 

Cyberbezpieczeństwo Towarzystw Ubezpieczeniowych 

cyberbezpieczeństwo przed przestępstwami ubezpieczeniowymi

W poprzednim roku eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zakładów ubezpieczeń, działający przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU), zainicjowali szereg działań, aby zapobiec cyberzagrozeniom w branży ubezpieczeniowej. Utworzyli m.in. skrzynkę kontaktową w PIU do informowania o cyberzagrożeniach, i wypracowali procedurę reakcji na nie. PIU podpisała również porozumienie ze Związkiem Banków Polskich o współdziałaniu polegającym na edukowaniu oraz informowaniu o cyberbezpieczeństwie.  

Przestępstwa ubezpieczeniowe są zjawiskiem nieuniknionym, oraz narażającym branżę ubezpieczeniową na wysokie koszty społeczne. Nadwyręża zaufanie jakim darzą się dwie strony: Ubezpieczyciel i klient. Towarzystwa mają trudne zadanie w rozpoznaniu zasadności roszczenia, i zwalczaniu przejawów nadużyć. Jednocześnie traktując klientów z  przysługującym im domniemaniem niewinności. 

Rzetelną i uczciwą obsługę zapewnia nasza agencja Ultra Ubezpieczenia. Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego. Na naszej stronie znajdziesz również współpracującego z nami agenta w swojej okolicy.  

https://piu.org.pl/blogpiu/coraz-skuteczniej-walczymy-z-przestepczoscia-ubezpieczeniowa/
https://rf.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Tomasz_Wroblewski_-_Przestepczosc_ubezpieczeniowa_-_metody_dzialania_oraz_sposoby_zapobiegania_w_swietle_ankiety_Rzeczni__145 
http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/dzialania/przestepczosc-gospodar/struktura-wydzialu/zespol-ii/przestepczosc-ubezpiecz/28416,Przeciwdzialanie-i-zwalczanie-przestepczosci-ubezpieczeniowej.html 
https://strefabiznesu.pl/powstala-platforma-do-identyfikacji-przestepczosci-ubezpieczeniowej/ar/13860214 
https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/zpiiwzpu-zintegrowana-platforma-identyfikacji-i-weryfikacji-zjawisk-przestepczosci-ubezpieczeniowej 
https://dziennikubezpieczeniowy.pl/2001/02/28/Najczestsze_przestepstwa/artykul/2087