801 002 115; 662 251 057 biuro@ultra-ubezpieczenia.pl facebook.com/UltraUbezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne – czyli wakacje z planem awaryjnym. Każdy klient kupujący wycieczkę zagraniczną musi posiadać ubezpieczenie turystyczne. Obowiązek ubezpieczeniowy jest nałożony na touroperatorów. Biura podróży ubezpieczają klientów zazwyczaj w podstawowym pakiecie, w zakresie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Sumy gwarantowane w takim ubezpieczeniu zazwyczaj są niskie, aby nie zwiększać ceny wycieczki. Jednakże podstawowy pakiet z niskimi sumami w praktyce może okazać się niewystarczający, i sami będziemy zobowiązani pokryć część kosztów nieprzewidzianych zdarzeń. Warto zatem rozszerzyć ubezpieczenie z biura podróży, bądź we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie turystyczne, które zapewni nam finansowe wsparcie i spokojny wypoczynek. 

Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe posiadają oferty z różnymi zakresami ochrony. Przeważnie znajduje się w nich: 

  • pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z zachorowaniem. W tym znalezienie odpowiedniej placówki medycznej, czy telekonsultacje z polskimi lekarzami 
  • odszkodowanie za skradziony, zaginiony czy uszkodzony bagaż 
  • pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju 
  • wypłata świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku (NNW
  • ubezpieczenie dla osób uprawiających sporty ekstremalne, w tym ubezpieczenie sprzętu sportowego 
  • rekompensata utraty poniesionych kosztów wyjazdu z przyczyn losowych np.  odwołania noclegu  
ubezpieczenie turystyczne

Niektóre warianty ochrony zapewniają  pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej. Warto również wzbogacić swoją polisę o Odpowiedzialność Cywilną, czyli za szkody wyrządzone osobom trzecim w podróży. Część Towarzystw oferuje dodatkowo tzw. klauzulę alkoholową.  Obejmuje ona koszty leczenia, które pokryje polisa bez względu na stan trzeźwości. Wybierając się natomiast do krajów, w których panuje niepewna sytuacja polityczna, powinniśmy rozszerzyć polisę na wypadek ataków terrorystycznych

Pakiet assistance 

lot ubezpieczony turystycznie

Ubezpieczenia turystyczne przeważnie zawierają pakiety assistance. Zawiera się w nich zakres oferowanej pomocy, którą może udzielić Ubezpieczający. Przeważnie jest to różnego rodzaju transport, do szpitala, powrót do kraju czy przewiezienie zwłok w razie śmierci Ubezpieczonego. Pokrycie kosztów naszych poszukiwań i ratownictwa w górach, na lądzie i wodzie. Także pomoc tłumacza, czy odtworzenie utraconych dokumentów. Assistance rozszerzony jest również o bliskich i zwierzęta (łącznie z wizytą weterynaryjną). W przypadku naszego pobytu w szpitalu, bądź śmierci  mamy zapewnioną opiekę nad dziećmi czy zwierzętami.  

Ubezpieczenie turystyczne zawiera także auto assistance. Jest to krótkoterminowe ubezpieczenie samochodu w podróży. Zapewnia nam holowanie do warsztatu, pomoc przy kolizji, czy samochód zastępczy w przypadku awarii. 

Wyłączenia w ubezpieczeniu turystycznym 

Listę sytuacji, w których Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, nazywamy wyłączeniami. W przypadku ubezpieczeń turystycznych są to przede wszystkim sytuacje spowodowane umyślnie, lub przez rażące niedbalstwo. Sytuacje spowodowane po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających. Również działania wbrew miejscowemu prawu lub powstałe w skutek udziału w bójkach. 

turysta ubezpieczony

Niektóre polisy w OWU wyłączają zawodowe uprawianie sportu, czy zlekceważone obowiązkowe szczepienia ochronne. Podobnie w przypadku kobiet w ciąży. Jeżeli mimo wyraźnego sprzeciwu lekarza wezmą udział w wycieczce, podczas której pogorszy się ich stan zdrowia. Ubezpieczyciel może w takim przypadku odmówić pokrycia kosztów leczenia. 

Zanim udamy się na wycieczkę powinniśmy mieć plan awaryjny, na wypadek różnych zdarzeń. Podstawowe ubezpieczenie turystyczne z biura podróży nie jest wystarczające. Niektórzy touroperatorzy sami rekomendują rozszerzenie zakresu ochrony o najczęściej pojawiające się sytuacje. Dodatków do ubezpieczenia jest wiele, zazwyczaj dobiera się je do charakteru  i długości wyjazdu.  

Zapraszamy do naszej agencji Ultra Ubezpieczenia, gdzie dobierzemy najlepszą według potrzeb opcję. Polecamy skorzystanie z formularza kontaktowego. Na naszej stronie znajdziesz również współpracującego z nami agenta w swojej okolicy.  

https://www.warta.pl/ubezpieczenia/podroz/warta-travel
https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/compensa-voyage/
https://www.generali.pl/klienci-indywidualni/podroz/podroze-zagraniczne.html

projekt, wykonanie i administracja z ❤ digitalaxy.eu