Od 1 grudnia 2019 r. jesteśmy oficjalnym Przedstawicielstwem Compensa TU na Życie w strukturach POLISA-ŻYCIE Ubezpieczenia

Oferujemy pełen wachlarz produktów ubezpieczeniowych, spośród których na szczególnie wyróżnienie zasługują:

Zbiorowe ubezpieczenie zdrowia i życia Ubezpieczonego, które oferuje różne warianty cenowe, wszystkie o bardzo dobrym stosunku ceny do wysokości świadczeń. Składka już od 57zł miesięcznie.

Grupowe ubezpieczenie na życie, które charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

 Ubezpieczenie indywidualne o charakterze ochronnym, związane z wypadkami komunikacyjnymi, które obejmuje także rowerzystów.

To pakiet ubezpieczeń skierowany do pracowników firm o różnej strukturze i wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku.

Zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia i zdrowia osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej.

Ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu bliskich.

Zapewnia wypłatę stypendium edukacyjnego w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wyższej lub pomaturalnej.

Rozwiązaniem alternatywne dla tradycyjnych ubezpieczeń szkolnych.

Ubezpieczenia grupowe i zbiorowe

“Z myślą o nowych perspektywach życia” oferujemy kompleksową i atrakcyjną ofertę  programów ubezpieczeniowych o charakterze ochronnym skrojoną na miarę potrzeb Klientów. Oferta skierowana jest do różnych grup docelowych:

 • do Pracowników małych i średnich firm oraz dużych korporacji,
 • inne możliwości ubezpieczenia w formule zbiorowej

Nasze programy ochronne proponujemy rozszerzyć o atrakcyjne rozwiązania o charakterze inwestycyjnym – poprzez zawarcie umowy dodatkowej- Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Super Grupa - Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

Super Grupa to zbiorowe ubezpieczenie zdrowia i życia Ubezpieczonego.

Program ubezpieczeniowy może być skierowany do osób, które utworzą grupę Ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby.

Super Grupa pozwala ubezpieczyć osoby zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna i inne.

Osoby indywidualne zainteresowane ubezpieczeniem, które utworzą grupy otwarte nieformalne i zawrą umowy ubezpieczenia, otrzymają ubezpieczenie indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupowego.

Ubezpieczonym może być osoba w wieku 18-67 lat (wiek wstępu: 18-64 lata).

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

Zalety

 • umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku Ubezpieczającego o zawarcie umowy w ramach Pakietu Super Grupa (Pakiet tworzony jest dla grupy co najmniej 3 Ubezpieczających),
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejny okres,
 • istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na życie Super Grupa.

VIP - Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie

VIP jest grupowym ubezpieczeniem na życie skierowanym do wszystkich, którzy są zainteresowani relatywnie wysokimi sumami ubezpieczenia. Charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba w wieku do 69 roku życia (wiek wstępu 18 – 66 lat). 

Program VIP chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko Ubezpieczonych, ale także członków ich rodzin.

Suma ubezpieczenia w wysokości potwierdzonej na polisie stanowi kwotę pieniężną, na podstawie której ustalana jest wysokość świadczeń, które wypłacane są przez Towarzystwo z tytułu umowy ubezpieczenia. 

Zalety:

 • do wyboru dwa warianty ubezpieczenia, różniące się wysokością świadczeń – w zależności od wariantu suma ubezpieczenia wynosi 50.000 PLN albo 100.000 PLN,
 • warunki Pakietu VIP są określane, jeżeli wolę zawarcia umowy na warunkach takiego Pakietu wyrazi grupa co najmniej 3 osób,
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejne okresy,
 • składka ubezpieczeniowa płatana jest miesięcznie,
 • osoby objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia, objęte są programem „Pakiet Usług Assistance” organizowanym przez Compensa,
 • istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie GRUPA+

Grupa+ to zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia i zdrowia osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej.

Grupa+ to ubezpieczenie dla osób wykonujących wolne zawody, prywatnych przedsiębiorców, rolników, rodzin i osób, którym zależy na bezpieczeństwie swoim i najbliższych.

Do wyboru jeden z pięciu Pakietów ubezpieczeń: Bronze, Silver, Gold, Platinum i Diamond, każdy w czterech wariantach: STANDARD, STANDARD+, JUNIOR i COMPLETE.

Ubezpieczony: wiek wstępu 18 – 55 lat.

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

Zalety:

 • Pakiet GRUPA + jest określany dla grupy co najmniej 3 Ubezpieczających,
 • umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy (o ile Ubezpieczony w dniu następującym po upływie 36-miesięcznego okresu nie ukończy 64 roku życia),
 • składka ubezpieczeniowa opłacana jest miesięcznie,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SENIOR

SENIOR to ubezpieczenie grupowe, w którym Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba w wieku do 75 roku życia (wiek wstępu: 18 – 72 lata).

Przez cały okres ubezpieczenia, zakres ochrony obejmuje zarówno ryzyka zgonu, jak również pobytu w szpitalu i powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Umowy ubezpieczenia zawarte w ramach Pakietu SENIOR posiadają jednakowe:

sumę ubezpieczenia,
zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość świadczeń,
wysokość składki.
Do wyboru jeden z trzech wariantów ubezpieczenia: MINI, MIDI, MAXI

Zalety:

 • warunki Pakietu SENIOR są określane, jeżeli wolę zawarcia umowy na warunkach tego Pakietu wyrazi grupa licząca co najmniej 3 osoby (3 Ubezpieczających),
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy,
  składka opłacana jest miesięcznie,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej nawet do 75 roku życia,
 • osoby, którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia, objęte są programem „Pakiet Usług Assistance” organizowanym przez Towarzystwo.

Super Gwarancja - Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

Super Gwarancja to pakiet ubezpieczeń skierowany do pracowników firm o różnej strukturze i wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku.

Ubezpieczającym jest pracodawca, a Ubezpieczonym – jego pracownik (Ubezpieczonym może być także małżonek, konkubent lub pełnoletnie dziecko pracownika).

Zalety:

 • umowa ubezpieczenia zawierana na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejne okresy,
 • suma ubezpieczenia taka sama dla wszystkich Ubezpieczonych w danej umowie ubezpieczenia (min. suma ubezpieczenia: 3.000 PLN),
 • składka ubezpieczeniowa płatna miesięcznie lub kwartalnie,
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny Ubezpieczonego,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w umowie podstawowej, z opcją rozszerzenia o umowę dodatkową oraz umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych – możliwość kształtowania zakresu ochrony i wysokości świadczeń indywidualnie dla danej grupy Ubezpieczonych,
 • gwarancja ochrony ubezpieczeniowej przez 24h na dobę, na całym świecie,
 • świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego,
 • możliwość indywidualnej kontynuacji umowy ubezpieczenia (dotyczy osób, które były ubezpieczone przez min. 9 miesięcy).

Ubezpieczenia grupowe i zbiorowe

“Z myślą o nowych perspektywach życia” oferujemy kompleksową i atrakcyjną ofertę  programów ubezpieczeniowych o charakterze ochronnym skrojoną na miarę potrzeb Klientów. Oferta skierowana jest do różnych grup docelowych:

 • do Pracowników małych i średnich firm oraz dużych korporacji,
 • inne możliwości ubezpieczenia w formule zbiorowej

Nasze programy ochronne proponujemy rozszerzyć o atrakcyjne rozwiązania o charakterze inwestycyjnym – poprzez zawarcie umowy dodatkowej- Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Super Grupa - Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

Super Grupa to zbiorowe ubezpieczenie zdrowia i życia Ubezpieczonego.

Program ubezpieczeniowy może być skierowany do osób, które utworzą grupę Ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby.

Super Grupa pozwala ubezpieczyć osoby zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna i inne.

Osoby indywidualne zainteresowane ubezpieczeniem, które utworzą grupy otwarte nieformalne i zawrą umowy ubezpieczenia, otrzymają ubezpieczenie indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupowego.

Ubezpieczonym może być osoba w wieku 18-67 lat (wiek wstępu: 18-64 lata).

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

Zalety

 • umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku Ubezpieczającego o zawarcie umowy w ramach Pakietu Super Grupa (Pakiet tworzony jest dla grupy co najmniej 3 Ubezpieczających),
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejny okres,
 • istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na życie Super Grupa.

VIP - Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie

VIP jest grupowym ubezpieczeniem na życie skierowanym do wszystkich, którzy są zainteresowani relatywnie wysokimi sumami ubezpieczenia. Charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba w wieku do 69 roku życia (wiek wstępu 18 – 66 lat). 

Program VIP chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko Ubezpieczonych, ale także członków ich rodzin.

Suma ubezpieczenia w wysokości potwierdzonej na polisie stanowi kwotę pieniężną, na podstawie której ustalana jest wysokość świadczeń, które wypłacane są przez Towarzystwo z tytułu umowy ubezpieczenia. 

Zalety:

 • do wyboru dwa warianty ubezpieczenia, różniące się wysokością świadczeń – w zależności od wariantu suma ubezpieczenia wynosi 50.000 PLN albo 100.000 PLN,
 • warunki Pakietu VIP są określane, jeżeli wolę zawarcia umowy na warunkach takiego Pakietu wyrazi grupa co najmniej 3 osób,
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejne okresy,
 • składka ubezpieczeniowa płatana jest miesięcznie,
 • osoby objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia, objęte są programem „Pakiet Usług Assistance” organizowanym przez Compensa,
 • istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie GRUPA+

Grupa+ to zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia i zdrowia osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej.

Grupa+ to ubezpieczenie dla osób wykonujących wolne zawody, prywatnych przedsiębiorców, rolników, rodzin i osób, którym zależy na bezpieczeństwie swoim i najbliższych.

Do wyboru jeden z pięciu Pakietów ubezpieczeń: Bronze, Silver, Gold, Platinum i Diamond, każdy w czterech wariantach: STANDARD, STANDARD+, JUNIOR i COMPLETE.

Ubezpieczony: wiek wstępu 18 – 55 lat.

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

Zalety:

 • Pakiet GRUPA + jest określany dla grupy co najmniej 3 Ubezpieczających,
 • umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy (o ile Ubezpieczony w dniu następującym po upływie 36-miesięcznego okresu nie ukończy 64 roku życia),
 • składka ubezpieczeniowa opłacana jest miesięcznie,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SENIOR

SENIOR to ubezpieczenie grupowe, w którym Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba w wieku do 75 roku życia (wiek wstępu: 18 – 72 lata).

Przez cały okres ubezpieczenia, zakres ochrony obejmuje zarówno ryzyka zgonu, jak również pobytu w szpitalu i powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Umowy ubezpieczenia zawarte w ramach Pakietu SENIOR posiadają jednakowe:

sumę ubezpieczenia,
zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość świadczeń,
wysokość składki.
Do wyboru jeden z trzech wariantów ubezpieczenia: MINI, MIDI, MAXI

Zalety:

 • warunki Pakietu SENIOR są określane, jeżeli wolę zawarcia umowy na warunkach tego Pakietu wyrazi grupa licząca co najmniej 3 osoby (3 Ubezpieczających),
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy,
  składka opłacana jest miesięcznie,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej nawet do 75 roku życia,
 • osoby, którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy ubezpieczenia, objęte są programem „Pakiet Usług Assistance” organizowanym przez Towarzystwo.

Super Gwarancja - Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

Super Gwarancja to pakiet ubezpieczeń skierowany do pracowników firm o różnej strukturze i wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku.

Ubezpieczającym jest pracodawca, a Ubezpieczonym – jego pracownik (Ubezpieczonym może być także małżonek, konkubent lub pełnoletnie dziecko pracownika).

Zalety:

 • umowa ubezpieczenia zawierana na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejne okresy,
 • suma ubezpieczenia taka sama dla wszystkich Ubezpieczonych w danej umowie ubezpieczenia (min. suma ubezpieczenia: 3.000 PLN),
 • składka ubezpieczeniowa płatna miesięcznie lub kwartalnie,
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny Ubezpieczonego,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w umowie podstawowej, z opcją rozszerzenia o umowę dodatkową oraz umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych – możliwość kształtowania zakresu ochrony i wysokości świadczeń indywidualnie dla danej grupy Ubezpieczonych,
 • gwarancja ochrony ubezpieczeniowej przez 24h na dobę, na całym świecie,
 • świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego,
 • możliwość indywidualnej kontynuacji umowy ubezpieczenia (dotyczy osób, które były ubezpieczone przez min. 9 miesięcy).

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych - Bezpieczny na drodze

Bezpieczny na Drodze jest ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym, związanym z wypadkami komunikacyjnymi. Zakres ochrony dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ubezpieczenie obejmuje także rowerzystów.

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę finansową od następstw wypadków komunikacyjnych.

Zalety:

 • umowa ubezpieczenia zawierana na czas określony, na min. 1 rok i maksymalnie do 70 roku życia Ubezpieczonego (wiek wstępu: 18-69 lat),
 • suma ubezpieczenia jest stała w całym okresie ubezpieczenia i może wynosić: 2.500 PLN, 5.000 PLN, 7.500 PLN, 10.000 PLN, 15.000 PLN lub 20.000 PLN – wybrana kwota pieniężna stanowi podstawę do określania wysokości świadczeń należnych z tytułu umowy ubezpieczenia, np. świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego to 1.000% sumy ubezpieczenia, a zatem od 25.000 PLN do 200.000 PLN,
 • składka może być opłacona jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia albo regularnie: rocznie lub półrocznie,
 • umowa obejmuje ochroną Ubezpieczonego na terenie całego świata.

Ubezpieczenie na Życie - Polisa dla Ciebie

Polisa dla Ciebie to ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu bliskich.

Dodatkowo, istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych, rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej: na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także o umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba (wiek wstępu: 18-85 lat).

Ubezpieczony i Ubezpieczający to jedna osoba.

Składka ubezpieczeniowa może być opłacana regularnie, z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczna albo jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia.

Zalety:

 • umowa zawierana na czas nieokreślony
 • w każdą kolejną rocznicę ubezpieczenia możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci o kwotę nieprzekraczającą 10% wartości sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień złożenia wniosku
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony z tytułu umowy (nie dotyczy umów opłacanych składką jednorazową) o umowy dodatkowe: na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • opcja gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Compensa IKZE

Compensa IKZE to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ubezpieczenie IKZE daje podwójną korzyść: możliwość gromadzenia środków na przyszłą emeryturę oraz skorzystanie z ulgi podatkowej każdego roku.

Zalety:

 • w każdym roku możesz odliczać od dochodu w deklaracji PIT wpłaty dokonane na IKZE w roku poprzednim (w 2018 r. może to być maksymalnie 5 331,60 zł*., ulga podatkowa za 2018 r. może wynieść nawet 1 706,11 zł. – w 32% progu podatkowym lub 959,68 zł. – w 18% progu podatkowym),
 • nie płacisz podatku od zysków kapitałowych 19%,
 • od 65 roku życia możesz wypłacić zgromadzone środki jednorazowo lub w ratach (zapłacisz wówczas tylko 10% zryczałtowany podatek dochodowy; w przypadku wypłaty w innej sytuacji zapłacisz podatek wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej).

Kto może założyć Compensa IKZE?

Oszczędzającym może być osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia spełnia łącznie warunki:

 • ukończyła 16 rok życia i ma nie więcej niż 60 lat,
 • osiąga z wykonywanej pracy dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Jaka jest minimalna składka funduszowa i jaka jest suma ubezpieczenia?

Minimalna wartość pierwszej składki wynosi 504 zł, w tym:

  • 500 zł – Składka funduszowa, która po potrąceniu opłaty administracyjnej przeznaczona jest na zakup jednostek UFK,
  • 4 zł – Składka ochronna, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Składka ochronna wynosząca 4 zł (wartość Składki ochronnej jest niezmienna przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia) zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci Oszczędzającego przez okres 12 miesięcy.

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosi 1 000 zł.

Oszczędzający nie ma obowiązku regularnego opłacania Składek funduszowych, jednak dla utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, należy opłacać Składki ochronne najpóźniej z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, za który pobrana została przez Towarzystwo poprzednia Składka ochronna (wartość Składki ochronnej wynosi 4 zł i jest niezmienna przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenia).

  Gwarancja Ochrona Optima

  Gwarancja Ochrona Optima to indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie, które w optymalny sposób pozwala zabezpieczyć Ciebie, Twoich bliskich oraz Twoje zobowiązania finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

  Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz szeroka oferta dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb i preferencji.

  Zalety:

  • ubezpieczamy całą rodzinę: Ciebie, Twojego małżonka albo partnera, oraz dziecko/dzieci – w ramach jednej umowy ubezpieczenia,
  • możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową kolejnych członków rodziny w każdą rocznicę umowy ubezpieczenia,
  • każdy z Ubezpieczonych może mieć inny zakres ochrony, okres jej trwania, wysokość sum ubezpieczenia,
  • możliwość wyboru wariantu sumy ubezpieczenia: wariant z malejącą sumą ubezpieczenia lub wariant ze stałą sumą ubezpieczenia,
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej dzięki szerokiej ofercie ubezpieczeń dodatkowych, 
  • gwarantowane świadczenia w przypadku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w wysokości wskazanej w polisie,
  • świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego na rzecz Uposażonego/uprawnionego zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

  Gwarancja Renta

  Gwarancja Renta to indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie, które zapewnia wyższe dochody po zakończeniu aktywności zawodowej oraz pozwala zabezpieczyć Ciebie, Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Gwarantuje ono regularną wypłatę renty do końca Twojego życia.

  Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz szeroka oferta dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

  Zalety:

  Ubezpieczenia indywidualne

  Z myślą o Klientach indywidualnych przygotowaliśmy pełną ofertę rozwiązań ochronnych i inwestycyjnych na życie w zakresie:

  • ochrony życia i zdrowia,
  • zabezpieczenia dzieci,
  • oszczędzania w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

  Nasz program ubezpieczeniowy to nowoczesne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, które oferujemy z myślą o nowych perspektywach życia.

  Ubezpieczenia indywidualne

  Z myślą o Klientach indywidualnych przygotowaliśmy pełną ofertę rozwiązań ochronnych i inwestycyjnych na życie w zakresie:

  • ochrony życia i zdrowia,
  • zabezpieczenia dzieci,
  • oszczędzania w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

  Nasz program ubezpieczeniowy to nowoczesne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, które oferujemy z myślą o nowych perspektywach życia.

  Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych - Bezpieczny na drodze

  Bezpieczny na Drodze jest ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym, związanym z wypadkami komunikacyjnymi. Zakres ochrony dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ubezpieczenie obejmuje także rowerzystów.

  Ubezpieczenie gwarantuje ochronę finansową od następstw wypadków komunikacyjnych.

  Zalety:

  • umowa ubezpieczenia zawierana na czas określony, na min. 1 rok i maksymalnie do 70 roku życia Ubezpieczonego (wiek wstępu: 18-69 lat),
  • suma ubezpieczenia jest stała w całym okresie ubezpieczenia i może wynosić: 2.500 PLN, 5.000 PLN, 7.500 PLN, 10.000 PLN, 15.000 PLN lub 20.000 PLN – wybrana kwota pieniężna stanowi podstawę do określania wysokości świadczeń należnych z tytułu umowy ubezpieczenia, np. świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego to 1.000% sumy ubezpieczenia, a zatem od 25.000 PLN do 200.000 PLN,
  • składka może być opłacona jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia albo regularnie: rocznie lub półrocznie,
  • umowa obejmuje ochroną Ubezpieczonego na terenie całego świata.

  Ubezpieczenie na Życie - Polisa dla Ciebie

  Polisa dla Ciebie to ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu bliskich.

  Dodatkowo, istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych, rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej: na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także o umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

  Ubezpieczonym może być pełnoletnia osoba (wiek wstępu: 18-85 lat).

  Ubezpieczony i Ubezpieczający to jedna osoba.

  Składka ubezpieczeniowa może być opłacana regularnie, z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczna albo jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia.

  Zalety:

  • umowa zawierana na czas nieokreślony
  • w każdą kolejną rocznicę ubezpieczenia możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci o kwotę nieprzekraczającą 10% wartości sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień złożenia wniosku
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony z tytułu umowy (nie dotyczy umów opłacanych składką jednorazową) o umowy dodatkowe: na wypadek zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • opcja gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

  Compensa IKZE

  Compensa IKZE to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

  Ubezpieczenie IKZE daje podwójną korzyść: możliwość gromadzenia środków na przyszłą emeryturę oraz skorzystanie z ulgi podatkowej każdego roku.

  Zalety:

  • w każdym roku możesz odliczać od dochodu w deklaracji PIT wpłaty dokonane na IKZE w roku poprzednim (w 2018 r. może to być maksymalnie 5 331,60 zł*., ulga podatkowa za 2018 r. może wynieść nawet 1 706,11 zł. – w 32% progu podatkowym lub 959,68 zł. – w 18% progu podatkowym),
  • nie płacisz podatku od zysków kapitałowych 19%,
  • od 65 roku życia możesz wypłacić zgromadzone środki jednorazowo lub w ratach (zapłacisz wówczas tylko 10% zryczałtowany podatek dochodowy; w przypadku wypłaty w innej sytuacji zapłacisz podatek wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej).

  Kto może założyć Compensa IKZE?

  Oszczędzającym może być osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia spełnia łącznie warunki:

  • ukończyła 16 rok życia i ma nie więcej niż 60 lat,
  • osiąga z wykonywanej pracy dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

  Jaka jest minimalna składka funduszowa i jaka jest suma ubezpieczenia?

  Minimalna wartość pierwszej składki wynosi 504 zł, w tym:

   • 500 zł – Składka funduszowa, która po potrąceniu opłaty administracyjnej przeznaczona jest na zakup jednostek UFK,
   • 4 zł – Składka ochronna, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Składka ochronna wynosząca 4 zł (wartość Składki ochronnej jest niezmienna przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia) zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci Oszczędzającego przez okres 12 miesięcy.

  Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosi 1 000 zł.

  Oszczędzający nie ma obowiązku regularnego opłacania Składek funduszowych, jednak dla utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, należy opłacać Składki ochronne najpóźniej z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, za który pobrana została przez Towarzystwo poprzednia Składka ochronna (wartość Składki ochronnej wynosi 4 zł i jest niezmienna przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenia).

   Gwarancja Ochrona Optima

   Gwarancja Ochrona Optima to indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie, które w optymalny sposób pozwala zabezpieczyć Ciebie, Twoich bliskich oraz Twoje zobowiązania finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

   Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz szeroka oferta dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb i preferencji.

   Zalety:

   • ubezpieczamy całą rodzinę: Ciebie, Twojego małżonka albo partnera, oraz dziecko/dzieci – w ramach jednej umowy ubezpieczenia,
   • możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową kolejnych członków rodziny w każdą rocznicę umowy ubezpieczenia,
   • każdy z Ubezpieczonych może mieć inny zakres ochrony, okres jej trwania, wysokość sum ubezpieczenia,
   • możliwość wyboru wariantu sumy ubezpieczenia: wariant z malejącą sumą ubezpieczenia lub wariant ze stałą sumą ubezpieczenia,
   • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej dzięki szerokiej ofercie ubezpieczeń dodatkowych, 
   • gwarantowane świadczenia w przypadku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w wysokości wskazanej w polisie,
   • świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego na rzecz Uposażonego/uprawnionego zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

   Gwarancja Renta

   Gwarancja Renta to indywidualne ubezpieczenie rentowe na życie, które zapewnia wyższe dochody po zakończeniu aktywności zawodowej oraz pozwala zabezpieczyć Ciebie, Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Gwarantuje ono regularną wypłatę renty do końca Twojego życia.

   Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz szeroka oferta dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

   Zalety:

   Ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży

   POLISA-ŻYCIE UBEZPIECZENIA Sp. z o.o. w swojej ofercie posiada wiele innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych przygotowanych z myślą wyłącznie o dzieciach. Zapewniają one ochronę ubezpieczeniową w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych jak również umożliwiają start w dorosłe życie.

   Ubezpieczenie Stypendialne - Żak

   Żak zapewnia wypłatę stypendium edukacyjnego w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wyższej lub pomaturalnej.

   Ubezpieczenie kierowane jest nie tylko do rodziców dziecka, na rzecz którego ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, ale do wszystkich osób, również tych spoza kręgu osób spokrewnionych z dzieckiem, które gotowe są zawrzeć umowę gwarantującą świadczenia stypendialne.

   Ubezpieczającym może być pełnoletnia osoba, która w okresie opłacania składki nie przekroczy wieku taryfowego wynoszącego 75 lat.

   Ubezpieczonym może być osoba, która w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 15 roku życia.

   Zalety:

   • stypendium edukacyjne należne jest Ubezpieczonemu począwszy od 1 września roku, w którym Ubezpieczony rozpoczął lub rozpocznie naukę w szkole policealnej lub wyższej,
   • wysokość gwarantowanej miesięcznej raty stypendium wynosi nie mniej niż 200 PLN (przy zawieraniu umowy strony ustalają jej wysokość jako wielokrotność 100 PLN).

   nowe ubezpieczenie szkolne - Open Scholar

   Produkt Open Scholar jest rozwiązaniem alternatywnym dla tradycyjnych ubezpieczeń szkolnych.

   Open Scholar to nowocześnie skonstruowane otwarte ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych, które kontynuują naukę (wiek wstępu: do 30 roku życia).

   Ubezpieczonym może być dziecko uczęszczające do przedszkola, uczeń, student.

   Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony jest osobą niepełnoletnią, Ubezpieczającym jest jego przedstawiciel ustawowy.

   Zalety:

   • warunki Pakietu OPEN SCHOLAR określane są, jeżeli wolę zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach Pakietu wyrazi grupa licząca co najmniej 20 Ubezpieczających,
   • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejne okresy,
   • składka ubezpieczeniowa opłacana rocznie,
   • ubezpieczenie gwarantuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, możliwość indywidualnego przygotowania oferty adekwatnej do potrzeb i możliwości finansowych konkretnej grupy Klientów.

   Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie Dzieci i Młodzieży - Bezpieczne dziecko

   Bezpieczne Dziecko to oferta ubezpieczenia skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych kontynuujących naukę. Może stanowić alternatywną lub dodatkową formę ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży.

   Ubezpieczonym może być dziecko lub osoba pełnoletnia będąca uczniem lub studentem (wiek wstępu: do 27 roku życia).

   Ubezpieczającym może być pełnoletni Ubezpieczony, a w przypadku umowy zawartej na rzecz osoby niepełnoletniej – jej przedstawiciel ustawowy.

   Suma ubezpieczenia ustalana jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i jest jednakowa dla wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w ramach danego Pakietu BEZPIECZNE DZIECKO.

   Składka ubezpieczeniowa jest płatna miesięcznie.

   Zalety:

   • warunki Pakietu BEZPIECZNE DZIECKO są określane, jeżeli wolę zawarcia umowy na warunkach tego Pakietu wyrazi co najmniej 3 Ubezpieczających,
   • umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres,
   • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej,
   • możliwość dostosowania wysokości świadczeń do potrzeb i możliwości finansowych danej grupy.

   Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO Akcji Plus

   Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących okresowe wahania cen. Inwestycje w akcje wiążą się zwykle z ryzykiem okresowych zmian wartości jednostki uczestnictwa wynikających z sytuacji gospodarczej, a w szczególności sytuacji na giełdzie.
   W długim okresie ryzyko to może procentować jednak znacznie wyższym poziomem zysków. Zalecany horyzont inwestycyjny – co najmniej 5 lat.

   Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa – PKO Akcji Plus jest funduszem, który stawia sobie za cel dynamiczny wzrost wartości jednostek uczestnictwa w długim okresie. Środki Funduszu lokowane są głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, przynoszących dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dłuższym okresie.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO Akcji Nowa Europa

    Oferta dla dynamicznych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem na rynkach akcji państw Europy Środkowej, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących okresowe wahania cen. Inwestycje w akcje wiążą się zwykle z ryzykiem okresowych zmian wartości jednostki uczestnictwa wynikających z sytuacji gospodarczej, a w szczególności sytuacji na giełdach papierów wartościowych.
    W długim okresie ryzyko to może procentować jednak znacznie wyższym poziomem zysków.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa – PKO Akcji Nowa Europa  jest funduszem, który stawia sobie za cel długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat przez inwestowanie powierzonych środków w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Całkowita wartość akcji notowanych na giełdach w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Republice Węgierskiej nie może być niższa niż 60% wartości aktywów Funduszu, natomiast całkowita wartość instrumentów dłużnych nie może przekroczyć 40% wartości aktywów Funduszu.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa ESALIENS Akcji

    Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych, akceptujący wysokie ryzyko, dążący do maksymalizacji zysku w okresie co najmniej 3-letnim, skłonny zaakceptować znaczne ryzyko oraz ponieść znaczące straty w nadziei na długoterminowy zysk.

    ESALIENS Akcji (dawniej: Legg Mason Akcji)  jest tradycyjnym funduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. Fundusz dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie czasu. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez selektywny dobór branż i spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Fundusz inwestuje do 100% w akcje małych, średnich i dużych polskich spółek giełdowych.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO STABILNEGO WZROSTU

    Jest funduszem przeznaczonym dla osób poszukujących bezpiecznego wzrostu kapitału w średnim horyzoncie inwestycyjnym, przy zachowaniu minimalnego ryzyka. Fundusz polecany osobom poszukującym alternatywy dla swoich inwestycji w funduszach dłużnych oraz mających dłuższy horyzont inwestycyjny. Rekomendowany czas inwestycji: powyżej 3 lat

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa – PKO Stabilnego Wzrostu  jest bezpiecznym funduszem, którego celem jest długookresowy wzrost wartości jednostek uczestnictwa. Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu funduszu może się też znaleźć niewielka ilość akcji, co minimalizuje ryzyko, a jednocześnie korzystnie wpływa na wzrost wartości jednostki uczestnictwa. Wzrost wartości kapitału zapewniony jest dzięki odsetkom z tych inwestycji i nie podlega znacznym wahaniom. Dzięki temu ryzyko wynikające ze spadku wartości jednostki uczestnictwa jest minimalne.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO ZRÓWNOWAŻONY

    Fundusz przeznaczony jest dla osób szukających znaczącego wzrostu powierzonego kapitału w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, przygotowanych na okresowe wahania cen. Zalecany horyzont inwestycyjny to co najmniej 3-4 lata.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa – PKO Zrównoważony jest funduszem, o polityce inwestycyjnej zakładającej inwestowanie części aktywów w instrumenty finansowe o stabilnym dochodzie (bony skarbowe i obligacje) oraz instrumenty o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje). Celem Funduszu jest osiąganie w długoterminowym horyzoncie czasowym wzrostu wartości jednostki uczestnictwa poprzez inwestowanie powierzonych środków w akcje spółek giełdowych, obligacje i bony skarbowe.
    Aktywa Funduszu lokowane są w polskie oraz zagraniczne papiery wartościowe przy dążeniu do ograniczenia ryzyka inwestycji, przy czym ze względu na przeważający udział akcji należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia znacznych wahań wartości inwestycji w krótkim terminie.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH

    Jest rekomendowany dla inwestorów indywidualnych, posiadających nadwyżki finansowe, którzy myślą o inwestycji w długim terminie, ale akceptują jedynie ograniczony poziom ryzyka. Ze względu na wysoką płynność i dążenie do zysków przewyższających oprocentowanie lokat bankowych, Fundusz stanowi także atrakcyjną ofertę dla firm i korporacji oraz instytucji, takich jak fundacje i stowarzyszenia. Rekomendowany czas inwestycji wynosi min. 2,5 roku akceptujących nawet bardzo wysoki poziom ryzyka, lecz oczekujących w dłuższym okresie czasu wysokich zysków.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa – PKO Obligacji Długoterminowych jest funduszem, którego celem jest długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, przez inwestowanie powierzonych środków w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Kapitał lokowany jest głównie w instrumenty dłużne dopuszczone do publicznego obrotu, a wartość tych lokat nie może być mniejsza niż 50% Wartości Aktywów Funduszu.

    Fundusz zakłada inwestycje w instrumenty dłużne o różnych terminach zapadalności, tj. od kilku dni do kilkudziesięciu lat. Mogą to być instrumenty o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz zerokuponowe.
    Cechą charakterystyczną tego Funduszu jest wydłużony średni ważony termin zapadalności portfela, nie krótszy niż 2 lata. Nie jest wymagany minimalny poziom ratingu, jednak zdecydowana większość instrumentów lub emitentów posiadać będzie rating inwestycyjny.
    Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną, w Funduszu mogą występować krótko- i średnioterminowe wahania wartości jednostki uczestnictwa.

    Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

    Jeżeli myślisz o przyszłości i chcesz oszczędzać i inwestować, ale wydaje Ci się, że nie dysponujesz wystarczającymi środkami ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

    Program systematycznego oszczędzania w funduszach oferowanych umożliwia zabezpieczenie swojej przyszłości już teraz. Pomożemy Ci zrealizować Twoje marzenia.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy pozwala na gromadzenie środków w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych dedykowanych dla tego ubezpieczenia.

    • składka z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego może być opłacana regularnie (zgodnie z częstotliwością opłacania składki z tytułu umowy podstawowej i płatna razem z nią) albo jednorazowo (minimalna kwota składki jednorazowej: 1.000 PLN),
    • istnieje możliwość dokonywania wpłat doraźnych w każdym czasie obowiązywania umowy,
    • wpłacona składka alokowana jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego,
    • Ubezpieczony ma prawo zgłaszania zmiany alokacji wpłacanej składki, a także konwersji jednostek,
    • minimalna wysokość miesięcznej składki z tytułu inwestowania w ramach jednego z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wynosi 30 PLN,
    • istnieje możliwość dokonywania całkowitego lub częściowego wykupu,
    • w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wypłacane jest świadczenie: jednorazowa wypłata świadczenia kapitałowego w wysokości równej wartości jednostek funduszy zgromadzonych na indywidualnym koncie Ubezpieczonego,
    • wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w które mogą być inwestowane wpłacane składki.

    Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

    Jeżeli myślisz o przyszłości i chcesz oszczędzać i inwestować, ale wydaje Ci się, że nie dysponujesz wystarczającymi środkami ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

    Program systematycznego oszczędzania w funduszach oferowanych umożliwia zabezpieczenie swojej przyszłości już teraz. Pomożemy Ci zrealizować Twoje marzenia.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy pozwala na gromadzenie środków w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych dedykowanych dla tego ubezpieczenia.

    • składka z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego może być opłacana regularnie (zgodnie z częstotliwością opłacania składki z tytułu umowy podstawowej i płatna razem z nią) albo jednorazowo (minimalna kwota składki jednorazowej: 1.000 PLN),
    • istnieje możliwość dokonywania wpłat doraźnych w każdym czasie obowiązywania umowy,
    • wpłacona składka alokowana jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego,
    • Ubezpieczony ma prawo zgłaszania zmiany alokacji wpłacanej składki, a także konwersji jednostek,
    • minimalna wysokość miesięcznej składki z tytułu inwestowania w ramach jednego z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wynosi 30 PLN,
    • istnieje możliwość dokonywania całkowitego lub częściowego wykupu,
    • w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia wypłacane jest świadczenie: jednorazowa wypłata świadczenia kapitałowego w wysokości równej wartości jednostek funduszy zgromadzonych na indywidualnym koncie Ubezpieczonego,
    • wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w które mogą być inwestowane wpłacane składki.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO Akcji Plus

    Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących okresowe wahania cen. Inwestycje w akcje wiążą się zwykle z ryzykiem okresowych zmian wartości jednostki uczestnictwa wynikających z sytuacji gospodarczej, a w szczególności sytuacji na giełdzie.
    W długim okresie ryzyko to może procentować jednak znacznie wyższym poziomem zysków. Zalecany horyzont inwestycyjny – co najmniej 5 lat.

    Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa – PKO Akcji Plus jest funduszem, który stawia sobie za cel dynamiczny wzrost wartości jednostek uczestnictwa w długim okresie. Środki Funduszu lokowane są głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, przynoszących dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dłuższym okresie.

     Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO Akcji Nowa Europa

     Oferta dla dynamicznych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem na rynkach akcji państw Europy Środkowej, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących okresowe wahania cen. Inwestycje w akcje wiążą się zwykle z ryzykiem okresowych zmian wartości jednostki uczestnictwa wynikających z sytuacji gospodarczej, a w szczególności sytuacji na giełdach papierów wartościowych.
     W długim okresie ryzyko to może procentować jednak znacznie wyższym poziomem zysków.

     Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa – PKO Akcji Nowa Europa  jest funduszem, który stawia sobie za cel długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat przez inwestowanie powierzonych środków w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Całkowita wartość akcji notowanych na giełdach w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Republice Węgierskiej nie może być niższa niż 60% wartości aktywów Funduszu, natomiast całkowita wartość instrumentów dłużnych nie może przekroczyć 40% wartości aktywów Funduszu.

     Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa ESALIENS Akcji

     Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych, akceptujący wysokie ryzyko, dążący do maksymalizacji zysku w okresie co najmniej 3-letnim, skłonny zaakceptować znaczne ryzyko oraz ponieść znaczące straty w nadziei na długoterminowy zysk.

     ESALIENS Akcji (dawniej: Legg Mason Akcji)  jest tradycyjnym funduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. Fundusz dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie czasu. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez selektywny dobór branż i spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Fundusz inwestuje do 100% w akcje małych, średnich i dużych polskich spółek giełdowych.

     Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO STABILNEGO WZROSTU

     Jest funduszem przeznaczonym dla osób poszukujących bezpiecznego wzrostu kapitału w średnim horyzoncie inwestycyjnym, przy zachowaniu minimalnego ryzyka. Fundusz polecany osobom poszukującym alternatywy dla swoich inwestycji w funduszach dłużnych oraz mających dłuższy horyzont inwestycyjny. Rekomendowany czas inwestycji: powyżej 3 lat

     Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa – PKO Stabilnego Wzrostu  jest bezpiecznym funduszem, którego celem jest długookresowy wzrost wartości jednostek uczestnictwa. Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu funduszu może się też znaleźć niewielka ilość akcji, co minimalizuje ryzyko, a jednocześnie korzystnie wpływa na wzrost wartości jednostki uczestnictwa. Wzrost wartości kapitału zapewniony jest dzięki odsetkom z tych inwestycji i nie podlega znacznym wahaniom. Dzięki temu ryzyko wynikające ze spadku wartości jednostki uczestnictwa jest minimalne.

     Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO ZRÓWNOWAŻONY

     Fundusz przeznaczony jest dla osób szukających znaczącego wzrostu powierzonego kapitału w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, przygotowanych na okresowe wahania cen. Zalecany horyzont inwestycyjny to co najmniej 3-4 lata.

     Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa – PKO Zrównoważony jest funduszem, o polityce inwestycyjnej zakładającej inwestowanie części aktywów w instrumenty finansowe o stabilnym dochodzie (bony skarbowe i obligacje) oraz instrumenty o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje). Celem Funduszu jest osiąganie w długoterminowym horyzoncie czasowym wzrostu wartości jednostki uczestnictwa poprzez inwestowanie powierzonych środków w akcje spółek giełdowych, obligacje i bony skarbowe.
     Aktywa Funduszu lokowane są w polskie oraz zagraniczne papiery wartościowe przy dążeniu do ograniczenia ryzyka inwestycji, przy czym ze względu na przeważający udział akcji należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia znacznych wahań wartości inwestycji w krótkim terminie.

     Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa - PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH

     Jest rekomendowany dla inwestorów indywidualnych, posiadających nadwyżki finansowe, którzy myślą o inwestycji w długim terminie, ale akceptują jedynie ograniczony poziom ryzyka. Ze względu na wysoką płynność i dążenie do zysków przewyższających oprocentowanie lokat bankowych, Fundusz stanowi także atrakcyjną ofertę dla firm i korporacji oraz instytucji, takich jak fundacje i stowarzyszenia. Rekomendowany czas inwestycji wynosi min. 2,5 roku akceptujących nawet bardzo wysoki poziom ryzyka, lecz oczekujących w dłuższym okresie czasu wysokich zysków.

     Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Compensa – PKO Obligacji Długoterminowych jest funduszem, którego celem jest długoterminowy wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, przez inwestowanie powierzonych środków w polskie i zagraniczne papiery wartościowe, przy zachowaniu kontrolowanego poziomu ryzyka inwestycji. Kapitał lokowany jest głównie w instrumenty dłużne dopuszczone do publicznego obrotu, a wartość tych lokat nie może być mniejsza niż 50% Wartości Aktywów Funduszu.

     Fundusz zakłada inwestycje w instrumenty dłużne o różnych terminach zapadalności, tj. od kilku dni do kilkudziesięciu lat. Mogą to być instrumenty o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz zerokuponowe.
     Cechą charakterystyczną tego Funduszu jest wydłużony średni ważony termin zapadalności portfela, nie krótszy niż 2 lata. Nie jest wymagany minimalny poziom ratingu, jednak zdecydowana większość instrumentów lub emitentów posiadać będzie rating inwestycyjny.
     Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną, w Funduszu mogą występować krótko- i średnioterminowe wahania wartości jednostki uczestnictwa.