Lloyd’s: Wyjątkowa historia ubezpieczeniowa.

Lloyd’s: Wyjątkowa historia ubezpieczeniowa.

Wyjątkowa historia ubezpieczeniowa Lloyd’s.

Jest XVIII wiek. Czas oświecenia, rewolucji przemysłowej i początku wojen napoleońskich. Anglia staje się jednym z poważniejszych graczy na arenie międzynarodowej. Intensywny wzrost gospodarczy zapewniają jej liczne podboje kolonialne. Akty nawigacyjne z 1650 r. zabroniły cudzoziemcom handlowania z angielskimi koloniami bez zezwolenia rządu, a towary do Królestwa mogły przypływać tylko na statkach angielskich. Kupcy posyłają statki towarowe w morze. Rodzi się zapotrzebowanie na ubezpieczenia morskie, któremu na przeciw wychodzi Lloyd’s.    

(więcej…)
Pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej Ultra Współpracowników

Pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej Ultra Współpracowników

W siedzibie naszej firmy w Olsztynie, 19 lutego gościliśmy inauguracyjną Radę Konsultacyjną Ultra Współpracowników. Tworzyło ją demokratycznie wybrane grono osób z różnorodnym doświadczeniem. W tej edycji udział brali: Monika Padyasek, Kamil Kwiecień, Lech Pruszyński, Marian Bułecki, Paweł Łasiewicki, a przewodniczył Marek Niewiadomski. Zapoczątkowana w ten sposób idea spotkań ma w założeniu umożliwić bezpośrednią dyskusję dotyczącą bieżących problemów na rynku ubezpieczeń, w szczególności wyzwań stojących przed firmą Ultra.

(więcej…)
Ubezpieczenia Transportowe

Ubezpieczenia Transportowe

Transport drogowy charakteryzuje się występowaniem szeregu ryzyk, przed którymi należy się odpowiednio uchronić. Ubezpieczenia transportowe dedykowane są firmom z branży TSL, czyli transportowo-spedycyjno-logistycznej. Podmiotom gospodarczym zajmującym się przemieszczaniem ludzi, bądź rzeczy za pomocą środków transportu. Działalność mogą prowadzić w kraju, lub na terenie Unii Europejskiej. 

(więcej…)

Regulamin konkursu Ultra Oscarowe Emocje

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Ultra Ubezpieczenie, ul.Warmińska 28,10-545 Olsztyn, NIP 7393917471
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/UltraUbezpieczenia/ (zwanej dalej (fanpage)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 9.02.2020 do 9.02.2020 do godziny: 12:00 do 20:00 lub do wyczerpania się zadań.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10.02.2020 za pośrednictwem FanPage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Uczestnik oświadcza, że:

 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega rozpoznaniu jak największej liczby tytułów filmów, które zostały opisane Emotkami, jeden odgadnięty film = 1 punkt, wygrywa osoba z największa liczbą punktów. Zagadki obejmują filmy, które otrzymały Oscara w jakiejkolwiek kategorii lub zostały nominowane do tej nagrody w 2020r.
 2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca, jeżeli natomiast 92.galę Oskarów wygra Polski nominowany film, wtedy wybrany zostanie drugi w kolejności zwycięzca.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą osoby z największa liczbą punktów, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są dwa bilety do wybranego kina na terytorium RP, na dowolny, pojedynczy seans, cena pojedynczego biletu nie może przekroczyć 30zł (trzydzieści złotych),
 2. Kino musi prowadzić sprzedaż biletów on-line
 3. Nagrody nie można wymienić na wartość pieniężną.
 4. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy lub może zostać przesłana mailem. Na odbiór nagrody lub przekazanie niezbędnych informacji potrzebnych do zakupu biletów on-line jest 30 dni.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w siedzibie firmy, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
Przestępstwa ubezpieczeniowe

Przestępstwa ubezpieczeniowe

Oszustwa można dokonać na każdej płaszczyźnie życia. Tam gdzie są pieniądze, pojawiają się też wyłudzenia. Branża ubezpieczeniowa również tego doświadcza, a przestępstwa ubezpieczeniowe towarzyszą jej od początków funkcjonowania. Mówimy o niej w kontekście bezpodstawnego żądania odszkodowania, bądź uzyskania go poprzez oszustwo. Skutkiem wyłudzenia są nie tylko straty finansowe Ubezpieczycieli, lecz również niebezpieczeństwo uwikłania przypadkowych osób w upozorowane zdarzenie.   

(więcej…)